داستان نویس نوجوان

داستان نویس نوجوان ، ورود
مبانی نقد داستان

مبانی نقد ادبی

برای پرورش نوشتار لزوم نقد آن توسط منتقدین با تجربه بسیار ضروری به شمار می آید و این کار اصول و مبانی دارد که در ادامه از کتاب نقد ادبی جناب دکتر سیروس شمیسا به آن پرداخته خواهد شد. ادامه