برچسب: آدم فضایی

داستان های ارسالی
profile avatar

آدم فضایی

درست موقعی بود که مادرم من را صدا زد و گفت که پسرم مسواکت را بزن و بخواب و بعد از مسواک زدن به اتاقم

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

آدم فضایی

تا حالا آدم فضایی دیدی؟!! آدم فضایی که با دستای درازش راه میره با گوشاش می بینه و با چشماش حرف می زنه!!  من که به

ادامه داستان »