برچسب: آی کیو

داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

آی کیو

تلفن همراهم را جواب دادم. مادرم بود. گفت: ـــ تو رو خدا یه امروز و سعی کنید آبرو داری کنید!! قول میدم جبران کنم همه

ادامه داستان »