برچسب: ابوالفضل دهقانی

داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

بیابان مرگ

چند روزی است که در این بیابان سرگردانیم!! گویا در این بیابان بی انتها گم شده ایم!! دیگر نه آبی برای خوردن داریم، نه غذایی

ادامه داستان »