رویداد آنلاین و رایگان داستان نویسی و رعایت اصول نویسندگی - پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۲۰

برچسب: احمد اخوت

مقالات آموزشی

چگونه آغاز و پایان داستان را بنویسیم؟

نوشتن آغاز و پایان داستان برای نویسندگان جوان همیشه با چالش همراه بوده است. در این نوشتار سعی بر این است تا با نوشتن آغاز