مهلت داوری مردمی مسابقه تابستانی به پایان رسید. داوری تخصصی همچنان ادامه دارد.

برچسب: باب اسفنجی به سبک من ۲

داستان های ارسالی

باب اسفنجی به سبک من ۲

باب اسفنجی توی رستوران نشسته بود که یهو یک مشتری اومد و گفت: ـــ سلام من یه همبرگر میخوام. باب اسفنجی گفت: ـــ باشه بشینید