برچسب: بلی آدرم فضایی مهربان

داستان های ارسالی
profile avatar

بلی آدم فضایی مهربان

آدم فضایی‌ها حمله کردند. روی سر هر کدام از آن‌ها دو شاخ هست!! یکی زرد و یکی قرمز. آن‌ها مردمان شهر را تبدیل به برده‌های

ادامه داستان »