برچسب: بهترین داستان های کوتاه دنیا

بهترین داستان های کوتاه دنیا
profile avatar

آن شب که برف می بارید

حاج آقایم خانه بزرگتری خریده بود. از ظهر مشغول جمع کردن اسباب ها بودیم تا فردا به خانه نو اسباب کشی کنیم. مادرم فرمان می

ادامه داستان »
بهترین داستان های کوتاه دنیا
profile avatar

قصه عینکم

بقدری این حادثه زنده است که از میان تاریکیهای حافظه ام روشن و پر فروغ مثل روز می درخشد. گوئی دو ساعت پیش اتفاق افتاده،

ادامه داستان »
بهترین داستان های کوتاه دنیا
profile avatar

آخرین درس

به خوبی در خاطرم هست که آن روز مدتی از وقت رفتن به مدرسه گذشته بود و از بازخواست معلم سخت هراسان بودم. مخصوصاً که

ادامه داستان »
بهترین داستان های کوتاه دنیا
profile avatar

بچه مردم

خوب، من چه می توانستم بکنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگهدارد. بچه که مال خودش نبود. مالِ شوهر قبلیم بود که طلاقم داده

ادامه داستان »
بهترین داستان های کوتاه دنیا
profile avatar

بیچارگان

یک شب طوفانی بود! کلبه محقر در کنار دریا تک و تنها مانده بود. داخل این کلبه با همه تاریکی نورانی و روشن بود. یک

ادامه داستان »