برچسب: بیابان مرگ

داستان های ارسالی
profile avatar

بیابان مرگ

چند روزی است که در این بیابان سرگردانیم!! گویا در این بیابان بی انتها گم شده ایم!! دیگر نه آبی برای خوردن داریم، نه غذایی

ادامه داستان »