برچسب: ترس،

داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

ترس

سردرگمی حسی ست عجیب و دیوانه کننده، حسی که میشه گفت چند روزی میشه که من رو به خودش آلوده کرده ….. حدودای ساعت یازده

ادامه داستان »