برچسب: تکرار

داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

تکرار

آخرین حرف هایش را نشنیدم؛ قبل از اینکه چشم هایش را برای همیشه ببندد. فقط نگاهش کردم. نه اشکی، نه آهی…. . جایی خوانده بودم،

ادامه داستان »