برچسب: جنگل دردسر ساز ۱

داستان های ارسالی
profile avatar

جنگل دردسر ساز ۱

جنگلی کنار جاده بود که هیچ کس جرأت نمیکرد وارد جنگل بشه!!! دوستی داشتم که نیکا نام داشت و خیلی پایه بود. راستی اسم منم

ادامه داستان »