برچسب: خواب بد

داستان های ارسالی
profile avatar

خواب بد

از خواب پریدم!! وای عجب خوابی دیدم! ترسیده بودم، رفتم سمت آشپزخونه مامان گفت: ـــ صبح بخیر عزیزم حالت خوبه؟ درحالی که پارچ آب رو

ادامه داستان »