برچسب: رسول پرویزی

بهترین داستان های کوتاه دنیا
profile avatar

قصه عینکم

بقدری این حادثه زنده است که از میان تاریکیهای حافظه ام روشن و پر فروغ مثل روز می درخشد. گوئی دو ساعت پیش اتفاق افتاده،

ادامه داستان »