برچسب: زشت زیبا

داستان های ارسالی
profile avatar

زشت زیبا

روزی دختری پیش حکیم رفت. و به او گفت: ـــــ ای حکیم به من بگو چطور خود را دوست داشته باشم؟ حکیم گفت: ـــــ به

ادامه داستان »