مهلت داوری مردمی مسابقه تابستانی به پایان رسید. داوری تخصصی همچنان ادامه دارد.

برچسب: زیبا صفرآبادی،

داستان های ارسالی

گذر از مه

۱۱دسامبر سال ۲۰۰۶ سه شنبه , ساعت ۸:۳۰ بامداد . چند دقیقه بود که بیدار شده بود و روی تخت نشسته بود. سرو صدای همیشگی