برچسب: سارا مویدی نیاء

داستان های ارسالی
profile avatar

سیم خاردار

هیچکس یک تکه سیم خاردار یک و نیم متری گوشه انباری را دوست ندارد. خیلی ها از خارهای تیزش می ترسیدند و نزدیکش نمی شدند

ادامه داستان »