برچسب: سعید کنف چیان

داستان های ارسالی
profile avatar

گمشده ای می جویم!

امروز هم او را دیدم که از پشت پنجره خانه نگاهش خیره به من بود، با لبخندی ملیح مانند روزهای دیگر، چه آن روزهای غم

ادامه داستان »