برچسب: شاهزاده مرگ پارت۲

داستان های ارسالی
profile avatar

شاهزاده مرگ پارت۲

و بعد شاهزاده کیانگ به شهر وانگان (شهر بدون وجود خارجی) رسید!! هیچ اتفاقی برای تسعو و هیسومی نیفتاده بود او با عصبانبت می خواست

ادامه داستان »