برچسب: شاگرد تنبل

داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

شاگرد تنبل

همانطور که از اسمم معلوم است من یک شاگرد تنبل هستم و صد البته که با آنلاین شدن کلاس ها تنبلترین شاگرد دنیا شده ام.

ادامه داستان »