برچسب: طاها نوابی

داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

آرزوی بز

روزی بود و روزگاری… در یکی از روزهای گرم تابستان بزی بود که آرزوی پرواز داشت اما هر چه سعی می کرد نمی توانست پرواز

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

حسودی پادشاه

روزی بود و روزگاری بود … پادشاه جوانی بود که بچه ها را بسیار دوست می داشت. اما دلش نمی خواست ازدواج کند. روزی تصمیم

ادامه داستان »