برچسب: فاطمه تمیمی

مسابقات موضوع آزاد
داستان نویس نوجوان

طبیعتی با ظاهر فریبنده

چشمانم به غیر از آبی دریا چیزی را نمی‌دیدند، بر روی ساحل نشسته و درحال خوردن انبه‌ بودم. چند روز پیش همراه دوستانم سوار کشتی

ادامه داستان »