برچسب: قلب کنجکاو

داستان های ارسالی
profile avatar

قلب کنجکاو

قلب از تخت پرید پایین… شُش که قبل از قلب اونجا بود که گفت: ـــــ ببین، به نظرت کار ما منطقی و درست بود ؟!

ادامه داستان »