برچسب: لاله

داستان های ارسالی
profile avatar

لاله

دلم برایش میسوخت! هر روز که به مدرسه میرفتم او را میدیدم که دقیقاً رو به روی مدرسه ما دستفروشی میکرد. آن روز هوا سرد

ادامه داستان »