برچسب: ماهان هاشمی

داستان های ارسالی
profile avatar

شبی در جنگل

باز هم برای سفر به شمال داشتم چمدونم رو پر از لباس و کتاب و خرت و پرت میکردم که دیگه زیپ چمدون بسته نمیشد

ادامه داستان »