برچسب: محله ممنوعه ۱

داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

محله ممنوعه ۱

” تمامی اسامی و مکان ها ساخته ی ذهن نویسنده است و می تواند واقعی یا غیر واقعی باشد.” سال ٢٠١٥ – لندن ماجرای عجیبی

ادامه داستان »