برچسب: محمد عجم حسینی

داستان های ارسالی
profile avatar

پاداش و جزاء

روزی مردی زحمت کش پس از سال ها جمع آوری پول توانست قنادی ای برای خود بر پا کند. در سالن این قنادی گل و

ادامه داستان »