برچسب: مسابقات موضوع آزاد

مسابقات موضوع آزاد
داستان نویس نوجوان

ویالون

سعید، شاگرد نانوایی آقای اسداللهی است. اسداللهی اعتماد و اعتبار زیادی برایش قائل است. زیر پر و بال او را بعد از مرگ حاج محمود

ادامه داستان »
مسابقات موضوع آزاد
داستان نویس نوجوان

چهارچوب‎های بدون در

یک بار دیگر هر چیزی را که از پنجره دیدم در ذهنم مرور می‎کنم. دو برادر، خوردن ته‎ مانده غذای تام سیاه، مالیدن دست‎های کثیف

ادامه داستان »
مسابقات موضوع آزاد
داستان نویس نوجوان

سرای عدل

مردی را به محکمه آوردند که پلاس پاره ای به دورش پیچانده و جز چرک و نجاسات چیزی از آن نمی بارید . ریختش به

ادامه داستان »
مسابقات موضوع آزاد
داستان نویس نوجوان

شاهین

-هوشنگ!بسه دیگه…اونقدر اون زبون بسته رو اذیت نکن… همانطور که دارم با چوب دنبال شاهین میکنم میگویم:«مامان!کاریش ندارم که،فقط دارم برای مسابقه آمادهاش می کنم.تازه

ادامه داستان »
مسابقات موضوع آزاد
داستان نویس نوجوان

ستاره خاموش

مقدمه: در زندگی منطق ساده ای وجود دارد، منطق ساده ای که مرگ، عشق، نفرت و قدرت را در خود جای میدهد. زندگیی که اگر

ادامه داستان »
مسابقات موضوع آزاد
داستان نویس نوجوان

بیرون از اتاقم

بخش اول تشنگی بهم فشار آورد. بعد از دو ساعت غلت زدن توی رختخواب، تازه چشمام گرم شده بود که… لعنت به من! لعنت به

ادامه داستان »