برچسب: مکسی و من ۶

داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

مکسی و من ۶

معلوم نبود مکسی کجاست! آره واقعاً تقصیر من بود نباید آنقدر سرزنشش میکردم کارم اشتباه بود و باعث شد مکسی بره! در همین فکرا بودم

ادامه داستان »