برچسب: نامه

داستان های ارسالی
profile avatar

نامه

بسم الله الرحمن الرحیم میخواهم نامه ای برایت بنویسم خاله شهره جان!! نوزادی بودم که مرا به پرورشگاه سپردند و با شیرخشک بزرگ شدم .

ادامه داستان »