مهلت داوری مردمی مسابقه تابستانی به پایان رسید. داوری تخصصی همچنان ادامه دارد.

برچسب: نیکا سلیمانی الاصل

داستان های ارسالی

ترس

ترس چیز عجیبیست! نه می شود با او روبه رو شد و بر آن غلبه کرد و نه می شود ساده از کنار او رد

داستان های ارسالی

مادر من یک فرشته است

نور آفتاب مثل هرروز روی صورتم پهن می شود و صورتم را با دستهای گرمش نوازش می کند. پتو را کنار زدم و به طرف روشویی