برچسب: پاریس ۲

داستان های ارسالی
profile avatar

پاریس ۲

سوار هواپیما شدیم وقتی رسیدیم اتفاق عجیبی افتاد!! توی فرودگاه النا رو دیدم که منتظر من بود خیلی تعجب کردم پرسیدم: ـــ النا اینجا چکار

ادامه داستان »