برچسب: پاریس ۴

داستان های ارسالی
profile avatar

پاریس ۴

با النا به حیاط رفتیم. حیاط پر از گل های رز و درخت بود. النا گفت: ـــ وااای دختر چقدر قشنگند!! راستی اون همستر اونجا

ادامه داستان »