برچسب: پاریس

داستان های ارسالی
profile avatar

پاریس

حوصله ام سررفته میخوام تغییری ایجاد کنم!! شروع کردم مدل اتاقم را عوض کردن. جای میز تحریم را عوض کردم…. کمی! بعد گوشیم زنگ زد.

ادامه داستان »