کتاب الکترونیکی جادوی داستان نویسی کودکانه به صورت رایگان منتشر شد!
مهلت ارسال اثر برای مسابقه داستان نویسی تابستانی ۱۴۰۲ رو به اتمام است... پس عجله کنید!

برچسب: پدرام صادقی

نثر های ادبی

آن آوا

نویسنده: پدرام صادقی

نثر های ادبی

رهایی

نویسنده: پدرام صادقی