برچسب: پرستو حسنی پاکروش

مسابقات موضوع آزاد
داستان نویس نوجوان

ستاره خاموش

مقدمه: در زندگی منطق ساده ای وجود دارد، منطق ساده ای که مرگ، عشق، نفرت و قدرت را در خود جای میدهد. زندگیی که اگر

ادامه داستان »