برچسب: پویان فرهادی

داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

مردی که زنده شد

آرام قدم بر می داشت، با خود فکر می کرد که اگر روزی پدرش بمیرد چه کار باید بکند؟!! آیا در خانه ای کوچک برای همیشه

ادامه داستان »