برچسب: پویان فرهادی

داستان های ارسالی
profile avatar

مردی که زنده شد

آرام قدم بر می داشت، با خود فکر می کرد که اگر روزی پدرش بمیرد چه کار باید بکند؟!! آیا در خانه ای کوچک برای همیشه

ادامه داستان »