برچسب: پیراهن سفید

داستان های ارسالی
profile avatar

پیراهن سفید

وقتی که تابستان بود و هوا گرم می شد پیراهن سفید آستین بلند میپوشید. صورت تو پری داشت. زمانی که حرف میزد صدایش را بر

ادامه داستان »