برچسب: کارگاه داستان نویسی

کارگاه داستان نویسی
profile avatar

مبانی نقد ادبی

نقد ادبی چیست؟ تعریف نقد ادبی در نزد قدما با آن چه امروزه از آن استنباط می شود متفاوت است. در نزد قدما مراد از نقد

ادامه داستان »
کارگاه داستان نویسی
profile avatar

مکتب های ادبی

مکتب های ادبی معمولاً با مکتب کلاسیک آغاز می شود و اساسی ترین تعریفی که از این مکتب ارائه می شود عبارت است از :«بازگشت به هنر

ادامه داستان »
کارگاه داستان نویسی
profile avatar

عناصر داستان

برای نوشتن داستان کوتاه ابتدا به شناسایی عناصر آن می پردازیم تا با آشنایی با چهارچوب ها و کاربست آن ها بتوانیم در کارگاه داستان

ادامه داستان »