برچسب: کاوه احمدی

داستان های ارسالی
profile avatar

ساعت مطالعه

تصمیم گرفتم بروم سراغ درس و مشقم. کتاب تاریخ را آوردم و با هزاران درود به آش کشک خاله که در هر صورت مسئولیتش با

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

ترسی نداشت که

صدای باندها آسمان تیره شب را میلرزاند. میکروفن را به لبم رساندم و گفتم صدای دستاتونو نمیشنوم!! حدود پانصد نفر همزمان تشویق هایشان را شدیدتر

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

آی کیو

تلفن همراهم را جواب دادم. مادرم بود. گفت: ـــ تو رو خدا یه امروز و سعی کنید آبرو داری کنید!! قول میدم جبران کنم همه

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

صف نانوایی

فکر میکردم اگر داخل موهای انبوه فرفریش گم شوم پیدا خواهم شد؟!!  لابد از آن پایین آسمان برایم فر میشد یعنی آسمان را فرفری میدیدم!!! 

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

تیری که خطا رفت

اولین باری بود که این کار از من سر میزد!! مادر بزرگم می گفت: ـــ زندگی خیلی بده باهاش کنار بیا تا باهات کنار بیاد!!

ادامه داستان »