برچسب: گمشده ای می جویم

داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

گمشده ای می جویم!

امروز هم او را دیدم که از پشت پنجره خانه نگاهش خیره به من بود، با لبخندی ملیح مانند روزهای دیگر، چه آن روزهای غم

ادامه داستان »