برچسب: Last Wizard

داستان های ارسالی
profile avatar

Last Wizard ، بخش اول

جیم با استرس به هر طرف نگاه می کرد انگار منتظر معجزه ای بود دستانش را مشت کرده بود و لب خود را گونه ای

ادامه داستان »